Tìm kiếm công bố


                                             

STT Tên báo cáo Ký hiệu BC Năm báo cáo
1

DANH MỤC ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐƯỢC XÂY DỰNG, BAN HÀNH

1407/BTNMT 2019
2

MỨC THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH

0502/BTNMT 2019
3

MỨC THAY ĐỔI LƯỢNG MƯA

0503/BTNMT 2019
4

MỰC NƯỚC TRÊN CÁC LƯU VỰC SÔNG CHÍNH

0504.1/BTNMT 2019
5

SỐ VỤ VIỆC VỀ TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO THUỘC THẨM QUYỀN HOẶC ĐƯỢC GIAO ĐƯỢC GIẢI QUYẾT NĂM 2018

0902/BTNMT 2019
6

TỔNG SỐ ĐƠN, VỤ VIỆC VỀ TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO NĂM 2018

0901/BTNMT 2019
7

SỐ DỰ ÁN, TỔNG SỐ VỐN VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI DO BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG LÀ CƠ QUAN CHỦ QUẢN

1202/BTNMT 2019
8

SỐ DỰ ÁN, TỔNG SỐ VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI DO BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG LÀ CƠ QUAN CHỦ QUẢN

1201/BTNMT 2019
9

SỐ TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐƯỢC XÂY DỰNG, BAN HÀNH

1301/BTNMT 2019
10

SỐ ĐỀ TÀI, DỰ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

1302/BTNMT 2019
11

TỔNG HỢP THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ( Cấp qua Bộ Tài nguyên và Môi trường)

1401/BTNMT 2019
12

CHI CHO HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1402/BTNMT 2019
13

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

1403/BTNMT 2019
14

GIÁ TRỊ THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (NĂM 2018)

1404/BTNMT 2019
15

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HOÀN THÀNH, NGHIỆM THU, BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

1405/BTNMT 2019

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá chất lượng thông tin trang web đối với bạn thế nào?


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr Hiệu

Ms Thanh

Liên kết

Video

THỐNG KÊ TRUY CẬP