Hệ thống Báo cáo thống kê ngành tài nguyên môi trường là phần mềm thuộc dự án “Xây dựng hệ thống quản lý, cập nhật và tổng hợp báo cáo về các chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên môi trường trên môi trường mạng” do Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tài nguyên và Môi trường phát triển; được thiết kế nhằm quản lý, cập nhật và tổng hợp báo cáo về các chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên môi trường theo quy định tại Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ Ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Thông tư số 02/2014/TT-BTNMT ngày 22/01/2014 quy định chế độ báo cáo thống kê ngành TNMT tại 2 cấp Trung ương và Địa phương, phù hợp với định hướng xây dựng chính phủ điện tử trong ngành Tài nguyên và Môi trường. Dự án được phê duyệt năm 2013 theo Quyết định số 1716/QĐ-BTNMT và được điều chỉnh nội dung theo Quyết định số 2743/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 12 năm 2014, với mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê, hình thành hệ thống thông tin thống kê quốc gia ngành tài nguyên và môi trường một cách thống nhất, thông suốt và hiệu quả. Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời các thông tin thống kê, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước ngành tài nguyên và môi trường.
  1. Mục tiêu cụ thể mà Hệ thống Báo cáo thống kê ngành tài nguyên môi trường đã đạt được gồm:
          Cung cấp chức năng quản lý, tổng hợp, phân tích, dự báo, phổ biến và lưu trữ thông tin báo cáo thống kê trong ngành Tài nguyên và Môi trường trên môi trường mạng. Ứng dụng CNTT trong các khâu của quy trình thống kê nhằm thống nhất quản lý và công bố, chia sẻ thông tin thống kê.
  1.      Xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu thống kê dựa trên Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường;
  2.      Xây dựng công cụ hỗ trợ cho quá trình quản lý báo cáo, thống kê tổng hợp ngành tài nguyên và môi trường trong phạm vi ở Trung ương và địa phương trên môi trường mạng để công bố, chia sẻ thông tin thống kê, phổ biến kiến thức và đào tạo về thống kê.
          Hệ thống Báo cáo thống kê ngành tài nguyên môi trường được xây dựng trên cơ sở pháp lý vững chắc và dựa trên chiến lược phát triển ứng dụng CNTT trong ngành một cách dài hạn có khoa học, các quy định, tổ chức về nghiệp vụ thống kê như chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia cũng như là phù hợp với Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê do Chính phủ ban hành tại Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02/03/2010, Luật thống kê 2015 …. Đó là nền tảng để dự án phát huy và phát triển có chiều sâu và rộng để đạt được các mục tiêu đề ra có tính chất lâu dài và bền vững.
          Hệ thống Báo cáo thống kê ngành tài nguyên môi trường góp phần không nhỏ trong quá trình cải cách hành chính của Nhà nước ta nói chung và của Bộ Tài nguyên và môi trường nói riêng. Bởi hệ thống sẽ trở thành một công quản lý hiệu quả, cung cấp các thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách về công tác quản lý hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường. Việc ứng dụng công nghệ thông tin về công tác thông kê nhằm từng bước nâng cao chất lượng quản lý, tăng cường thúc đẩy người dân tiếp cận thông tin tài nguyên môi trường một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá chất lượng thông tin trang web đối với bạn thế nào?


Liên kết

THỐNG KÊ TRUY CẬP