Tìm kiếm tài liệu

Tiêu đề Ngày công bố

Thông tư số 22/2023/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường ngày 15 tháng 12 năm 2023 Quy định hệ...

Thông tư số 22/2023/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường ngày 15 tháng 12 năm 2023 Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường

15/12/2023

Thông tư số 20/2018/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường ngày 08 tháng 11 năm 2018

Ngày 08 tháng 11 năm 2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 20/2018/TT-BTNMT Quy định chế độ báo cáo thông kê ngành tài nguyên và môi trường.

08/11/2018

Công văn số 160/BTNMT-KHTC ngày 11 tháng 01 năm 2018 của thứ trưởng Trần Quý Kiên về việc báo cáo số liệu...

Thực hiện Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành ; Thông tư số 02/2014/TT-BNTMT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường. Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo...

01/02/2018

Thông tư số 73/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Thứ trưởng Trần Quý Kiên về việc ban hành hệ thống...

Ngày 29 tháng 12 năm 2017 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành thông tư số 73/2017/TT-BTNMT về việc ban hành hệ thống Chỉ tiêu thống kê ngành Tài nguyên và Môi trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2018 và thay thế Thông tư số 29/2013/TT-BTNMT ngày 09 tháng 10 năm 2013

22/01/2018

Công văn số :120/BTNMT-KH. Báo cáo số liệu thống kê ngành tài nguyên môi trường năm 2016

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo số liệu thống kê ngành tài nguyên và môi trường năm 2016, Bộ yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương lập báo cáo đầy đủ, chính xác theo đúng danh mục, biểu mẫu, thời gian báo cáo đã được quy định tại Thông tư 02/2014/TT-BTNMT ngày...

01/02/2017

Công văn Số:120/CNTT-LTTT

V/v sử dụng hệ thống Quản lý, tổng hợp và cập nhật báo cáo chỉ tiêu thống kê ngành Tài nguyên và Môi trường trên môi trường mạng.

31/03/2016

Công văn số :5350/BTNMT-KH. Báo cáo số liệu thống kê ngành tài nguyên môi trường năm 2015

06/03/2016

Quyết định 15/2014/QĐ-TTg ngày 17/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng...

Quyết định 15/2014/QĐ-TTg ngày 17/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ

10/11/2015

Thông tư số 02/2014/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường ngày 22 tháng 01 năm 2014

Thông tư số 02/2014/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường ngày 22 tháng 01 năm 2014

10/11/2015

Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường ngày 09 tháng 10 năm 2013

Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường ngày 09 tháng 10 năm 2013

10/11/2015

Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 10 tháng 01 năm 2011 - Danh mục hệ thống...

Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 10 tháng 01 năm 2011 - Danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp Huyện

01/11/2015

Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 10 tháng 01 năm 2011 - Danh mục hệ thống...

Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 10 tháng 01 năm 2011 - Danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp Tỉnh

01/11/2015

Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 10 tháng 01 năm 2011 - Nội dung hệ thống...

Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 10 tháng 01 năm 2011 - Nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp Xã

06/04/2015

Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 10 tháng 01 năm 2011 - Nội dung hệ thống...

Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 10 tháng 01 năm 2011 - Nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp Huyện

06/04/2015

Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 10 tháng 01 năm 2011 - Nội dung hệ thống...

Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 10 tháng 01 năm 2011 - Nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp Tỉnh

02/03/2015

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá chất lượng thông tin trang web đối với bạn thế nào?


Liên kết

THỐNG KÊ TRUY CẬP