Tìm kiếm công bố


                                             

STT Tên báo cáo Ký hiệu BC Năm báo cáo
1

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI VÙNG MIỀN NÚI VÀ TRUNG DU BẮC BỘ

0101.5b/BTNMT 2020
2

CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ QUỐC GIA

0606/BTNMT 2020
3

HỆ THỐNG DỮ LIỆU ẢNH HÀNG KHÔNG KỸ THUẬT SỐ

0605/BTNMT 2020
4

HỆ THỐNG BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH QUỐC GIA

0604/BTNMT 2020
5

NHIỆT ĐỘ NƯỚC DƯỚI ĐẤT

0202.2/BTNMT 2020
6

MỰC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

0202.1/BTNMT 2020
7

DIỆN TÍCH ĐƯỢC ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ NƯỚC DƯỚI ĐẤT

0201/BTNMT 2020
8

KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP QUỐC GIA CHIA THEO TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG...

0105/BTNMT 2020
9

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHIA THEO...

0104.2/BTNMT 2020
10

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHIA THEO...

0104.1/BTNMT 2020
11

KẾT QUẢ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH

0103/BTNMT 2020
12

BIẾN ĐỘNG DIỆN TÍCH ĐẤT ĐAI CẢ NƯỚC

0102/BTNMT 2020
13

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

0101.5f/BTNMT 2020
14

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

0101.5e/BTNMT 2020
15

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI VÙNG TÂY NGUYÊN

0101.5d/BTNMT 2020

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá chất lượng thông tin trang web đối với bạn thế nào?


Liên kết

THỐNG KÊ TRUY CẬP