Tìm kiếm công bố


                                             

STT Tên báo cáo Ký hiệu BC Năm báo cáo
1

DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN ĐƯỢC ĐO VẼ LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN Năm 2021

0301/BTNMT 2022
2

MỨC THAY ĐỔI MỰC NƯỚC DƯỚI ĐẤT Năm 2021

0204/BTNMT 2022
3

ĐẶC TRƯNG TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC NƯỚC DƯỚI ĐẤT Năm 2021

0202.3/BTNMT 2022
4

DANH MỤC KHU VỰC KHÔNG ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN CHIA THEO LOẠI KHOÁNG SẢN Năm 2021

0309.2/BTNMT 2022
5

BIẾN ĐỘNG DIỆN TÍCH ĐẤT ĐAI CẢ NƯỚC

0102/BTNMT 2022
6

TỔNG LƯỢNG NƯỚC MẶT MỘT SỐ LƯU VỰC SÔNG CHÍNH Năm 2021

0203/BTNMT 2022
7

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI VÙNG ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN - KINH TẾ VÙNG: ĐÔNG NAM BỘ Năm 2020

0101.5e/BTNMT 2022
8

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI VÙNG ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN - KINH TẾ VÙNG TÂY NGUYÊN Năm 2020

0101.5d/BTNMT 2022
9

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI VÙNG ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN - KINH TẾ VÙNG: BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG Tính đến...

0101.5c/BTNMT 2022
10

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI VÙNG ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN - KINH TẾ VÙNG: ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG Năm 2020

0101.5b/BTNMT 2022
11

DANH MỤC KHU VỰC CẤM HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN CHIA THEO LOẠI KHOÁNG SẢN Năm: 2021

0307.2/BTNMT 2022
12

TRỮ LƯỢNG NƯỚC KHOÁNG, NƯỚC NÓNG THIÊN NHIÊN ĐÃ PHÊ DUYỆT PHÂN THEO CÁC CẤP TRỮ LƯỢNG Năm 2021

0303.2/BTNMT 2022
13

TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN RẮN ĐÃ PHÊ DUYỆT PHÂN THEO CÁC CẤP TRỮ LƯỢNG Năm 2021

0303.1/BTNMT 2022
14

TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN RẮN XÁC ĐỊNH VÀ DỰ BÁO PHÂN THEO CÁC CẤP TÀI NGUYÊN Năm 2021

0302/BTNMT 2022
15

BIẾN ĐỘNG DIỆN TÍCH ĐẤT ĐAI CẢ NƯỚC

0102/BTNMT 2022

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá chất lượng thông tin trang web đối với bạn thế nào?


Liên kết

THỐNG KÊ TRUY CẬP