Tìm kiếm công bố


                                             

STT Tên báo cáo Ký hiệu BC Năm báo cáo
1

Hệ thống bản đồ địa hình đáy biển

0703/BTNMT 2023
2

Mức thay đổi mực nước biển trung bình

0506/BTNMT 2023
3

Số giờ nắng

0501.1/BTNMT 2023
4

Mực nước dưới đất

0202.1/BTNMT 2023
5

Diện tích được điều tra, đánh giá nước dưới đất

0201/BTNMT 2023
6

Biến động diện tích đất đai cả nước

0102/BTNMT 2023
7

Hiện trạng sử dụng đất đai vùng Đông Nam bộ

0101.5f/BTNMT 2023
8

Hiện trạng sử dụng đất đai vùng Tây Nguyên

0101.5e/BTNMT 2023
9

Hiện trạng sử dụng đất đai vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung

0101.5d/BTNMT 2023
10

Hiện trạng sử dụng đất đai vùng Đồng bằng sông Hồng

0101.5c/BTNMT 2023
11

Hiện trạng sử dụng đất đai vùng Miền núi và Trung du Bắc bộ

0101.5b/BTNMT 2023
12

Hiện trạng sử dụng đất đai vùng địa lý, tự nhiên - kinh tế

0101.5a/BTNMT 2023
13

Hiện trạng sử dụng đất đai cả nước chia theo các vùng địa lý, tự nhiên - kinh tế

0101.4/BTNMT 2023
14

Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp cả nước

0101.3/BTNMT 2023
15

Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp cả nước

0101.2/BTNMT 2023

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá chất lượng thông tin trang web đối với bạn thế nào?


Liên kết

THỐNG KÊ TRUY CẬP