Tìm kiếm công bố


                                             

STT Tên báo cáo Ký hiệu BC Năm báo cáo
1

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI CẢ NƯỚC Năm 2019

0101.1/BTNMT 2021
2

CÁC SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐẤT LIỀN Năm 2020

0410/BTNMT 2021
3

TỶ LỆ CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG ĐƯỢC XỬ LÝ Năm 2020

0409/BTNMT 2021
4

TỶ LỆ CHẤT THẢI NGUY HẠI ĐƯỢC THU GOM, XỬ LÝ Năm 2020

0408/BTNMT 2021
5

TỶ LỆ CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Năm 2020

0407/BTNMT 2021
6

TỶ LỆ DIỆN TÍCH CÁC KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN Năm 2020

0406/BTNMT 2021
7

HÀM LƯỢNG CÁC CHẤT TRONG TRẦM TÍCH ĐÁY TẠI KHU VỰC CỬA SÔNG, VEN BIỂN Năm 2020

0405/BTNMT 2021
8

HÀM LƯỢNG CÁC CHẤT TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN TẠI KHU VỰC VÙNG BIỂN XA BỜ Năm 2020

0404.3/BTNMT 2021
9

HÀM LƯỢNG CÁC CHẤT TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN TẠI KHU VỰC VÙNG BIỂN VEN BỜ Năm 2020

0404.1/BTNMT 2021
10

HÀM LƯỢNG CÁC CHẤT TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT Năm 2020

0403.2/BTNMT 2021
11

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI VÙNG ĐÔNG NAM BỘ Năm 2019

0101.5e/BTNMT 2021
12

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI VÙNG TÂY NGUYÊN Năm 2019

0101.5d/BTNMT 2021
13

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI VÙNG BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG Năm 2020

0101.5c/BTNMT 2021
14

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG Năm 2020

0101.5b/BTNMT 2021
15

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CẢ NƯỚC Năm 2019

0101.3/BTNMT 2021

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá chất lượng thông tin trang web đối với bạn thế nào?


Liên kết

THỐNG KÊ TRUY CẬP